موضوع شركت عبارت است از مديريت و پژوهش ، طراحي ومهندسي ، خريد ، ساخت ،نصب و راه اندازي وتعميير و نگهداري و يا مشاوره و نظارت در موارد فوق بخصوص براي پروژه هاي مرتبط با صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي خريد و فروش و آماده سازي محصولات وتجهيزات و مواد اوليه واردات و صادرات مشاركت با شركتهاي خارجي واخذ نمايندگي آنها در ايران تامين شعبه و يا نمايندگي در داخل و يا خارج كشور ، تامين مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات مربوط آموزش نيروي انساني ، خدمات مشاوره اي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه راهنمايي و برنامه ريزي و ارائه خط مشي و استراتژي و برنامه ريزي كسب و كار مديريت مالي امكان سنجي طرح ها و محصولات مديريت عمليات مديريت و برنامه ريزي استراتژيك تحقيقات بازار ، ارزيابي سطح تكنولوژي، مدیریت هزینه و بر آورد هزینه طرحها، مديريت ريسك ، مديريت زيست محيطي و ایمنی، مديريت كيفيت و بهره وري ، مديريت انرژي، مديريت مشاركتي و عملي ارائه خدمات اداري دفتري تعمير ونگهداري ادوات و ماشين آلات وتجهيزات برقي مكانيكي پروسسي ، الكترونيكي ، ساختمان وتاسيسات و تامين نيروي انساني مورد نياز