آموزش و تحقیق

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمانهاي امروزي تغییر و تحول میباشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. لذا نیاز به یادگبري سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونهاي که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاري بر آموزش در بهره وري سازمانی را نشان داده است.

در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامهریزي شود. چرا که آموزش و بهسازي کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعث ارزشمندي و رضایت مندي فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.

اهم دوره های آموزشی ذهن باز هستی:

مدیریت پروژه دوره های تخصصی مهندسی مکانیک
مدیریت رفتاری دوره های تخصصی روانشناسی
مدیریت انرژی دوره های تخصصی بورس
مدیریت مالی قانون  تجارت
امکان سنجی پروژه ها مدیریت استراتژیک
زبان گزارشگری بین المللی مالی پدافند غیر عامل
برنامه ریزی و کنترل پروژه اقتصاد
برآورد هزینه پروژه ها تحقیق در عملیات
دوره های تخصصی مهندسی عمران برگزاری سمینارهای تخصصی