مطالعات امکان سنجی

ü     مطالعات توجیهی فنی- اقتصادی طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری

ü     بررسی و ارزیابی کارشناسی طرحهای ارجاعی از بانک ها، موسسات مالی و صندوق های ضمانت کشور

ü     ارائه راهکارهای قانونی و پشتیبانی در مراحل اخذ تسهیلات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور

ü     مشاوره و انجام مراحل اجرایی، تأمین منابع مالی برای طرحهای صنعتی و غیرصنعتی

ü     ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب دانش فنی تهیه و خرید ماشین آلات، تجهیزات خط تولید و مواد اولیه از داخل و خارج از کشور

ü     ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص معرفی بازارهای جدید و شناسایی صاحبان تکنولوژی

ü     مدیریت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری صنعتی و سازمانی

ü     مطالعات اقتصادی و تحلیل بازار کالا و بازارهای مالی

ü     مشاوره در خصوص تأمین منابع مالی داخلی و خارجی برای پروژه های سرمایه گذاری

ü     برگزاری مناقصات داخلی و خارجی

ü     اعتبار سنجی و بررسی اعتبار پرونده تسهیلاتی بانک ها

ü       ارزیابی وثایق ملکی کارخانجات ، ماشین آلات، تاسیسات زمینه های کشاورزی و دارائی های نامشهود و ...