مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه راهنمايي و برنامه ريزي و ارائه خط مشي و استراتژي و برنامه ريزي كسب و كار

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنايع درکشور و افزايش تدريجی طرحهای عمرانی جديد و پروژه های صنعتی وعمرانی مختلف، برنامه ريزی و مديريت پروژه صحيح در اين بخشها ضروری است .

به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عمليات پيچيده ، غير تکراری ومرتبط با يکديگر تعريف کرد که زير نظر يک مديريت و سازمان اجرايی مشخص برای تامين اهداف معين و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پيش تعيين شده ای اجرا می گردد.

مديريت پروژه فرآيندی است که بايد طی آن پروژه در دوره حيات خويش از آسانترين و با صرفه ترين راه به نتيجه مطلوب دست يابد .

فرايند مديريت پروژه از سه بخش عمده تشکيل يافته که عبارتند از : برنامه ريزی ، اجرا و نظارت .

اهم فعالیت های شرکت ذهن باز هستی در این بخش:

 • تعيين تاريخ اتمام پروژه در مرحله برنامه ريزی و زمانبندی اوليه .
 • تعيين ساختار شکست کار ( WBS ) جهت اجراء صحيح و عدم تداخل فعاليتها و منابع آنها.
 • ارائه راه حل با صرفه جهت جبران تاخيرات در اجراء برخی فعاليتهای پروژه در زمان اجراء.
 • ارائه راه حل با صرفه جهت تسريع مدت اجراء پروژه در صورت تغيير در شرايط اقتصادی و اجتماعی در کشور يا سازمان مولد پروژه و تغيير اولويتهای پروژه و نياز به اجراء سريعتر آن .
 • زمانبندی و برنامه ريزی در جهت استفاده از نيروی انسانی ، ماشين آلات و تجهيزات و بطور کلی منابع مصرف مجدد در جهت استفاده مطلوب ازآنها و گريز از بروز تنگنا و محدوديت در اين زمينه .
 • چگونگی توزيع مواد و بطور کلی منابع غير مصرف مجدد ميان پروژه ها و فعاليتهای مختلف آنها .
 • زمانبندی سفارشات خريد مواد ، مصالح ، ماشين آلات و تجهيزات جهت کاهش هزينه های انبارداری و ضايعات و همچنين زيانهای ناشی از راکد ماندن منابع مالی پروژه .
 • تعيين ميزان نقدينگی پروژه درهرواحدزمانی جهت پرداخت به موقع صورتحسابها و پيش پرداختها.
 • ثبت و تجزيه و تحليل نتايج حاصله در مواقع لزوم تغيير در برنامه ريزی پروژه و نگهداری جهت استفاده در پرژوه های آتی و جلوگيری از بروز مشکلات مشابه .

مدیریت هزینه و بر آورد هزینه، امكان سنجي، تحقيقات بازار ، ارزيابي سطح تكنولوژي طرح ها و محصولات

به منظور تصمیم گیری نهایی درباره سرمایه گذاری در طرحهای ارائه شده از سوی فناوران وجود مطالعات بازار و امکان سنجی فنی اقتصادی ضروری میباشد .رویکرد شرکت در تدوین این مطالعات استفاده از آخرین تکنیکهای علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد ایران و ظرفیت صنعتی ایران میباشد. لذا در این مطالعات علاوه بر رویکردهای شناخته شده علمی از دانش تجربی متخصصین و واقعیتهای اقتصادی نیز استفاده میگردد تا تمامی ابعاد بازاری و اقتصادی طرحها مشخص گردد .مدیریت ارزیابی طرحها با برخورداری از دپارتمانهای تخصصی بازار، فنی، مالی، اقتصادی و سازمانی و همچنین کارشناسان برجسته و با تجربه آمادگی دارد تا خدمات مطالعات بازار و امکان سنجی را برای فناوران و یا سازمان- های متقاضی در حوزه مختلف ارائه نماید. در ادامه رویکرد شرکت در تدوین این مطالعات و همچنین مطالعات مورد نیاز در هر قسمت به اختصار معرفی میگردد .پس از ارائه طرحهای سرمایه گذاری از سوی افراد و یا سازمانها، پس از بررسی اولیه و مقدماتی چنانچه طرحها از جذابیتهای اولیه برای سرمایهگ ذاری برخوردار باشند، مطالعات بازار در دستور کار شرکت قرار می گیرد. واحد مطالعات بازار شرکت مسئولیت تنظیم پروپوزال مطالعات را برعهده دارد. زمان، هزینه و محتوای مطالعات در این طرح پیشنهادی مشخص گردیده و در صورت تأیید نهایی تحقیقات بازار آغاز میگردد.

محتوای مطالعات: ماطالعاتی که در این مرحله از اهمیت بیشتری برخوردار است و هدف از آن پاسخگویی به مواردی از این قبیل میباشد.

 1. حجم ریالی و ظرفیت کل بازار
 2. مهمترین رقبای موجود در بازار از منظر محصولات مشابه و یا شرکتها رقبای خارجی موجود در بازار
 3. بررسی متقاضیان و مشتریان عمده بازار عوامل مؤثر در خرید مصرف کنندگان
 4. موانع مهم ورود محصول ایرانی به بازار
 5. قیمت پیشنهادی خبرگان برای محصول
 6. طرح بررسی کانالها و واسطه های فروش در بازار و مذاکرات با آنها
 7. بررسی عوامل موثر در پذیرش محصول نهایی طرح از سوی خریداران بالقوه در مذاکرات
 8. بررسی امکان ورود به بازار و فروش محصول ایرانی در مصاحبه با فعالین بازار
 9. میزان فروش احتمالی
 10. بررسی ویژگیها و مشخصات خاصی که مورد نظر مصرف کنندگان بوده و باید در طراحی و تولید محصول لحاظ گردد
 11. پیشنهاد بازار هدف مناسب جهت فروش محصول
 12. بررسی میزان وفاداری مشتریان به محصوالت رقیب موجود در بازار و امکان جایگزینی با محصوالت جدید
 13. بررسی فرصتها و تهدیدات موجود در بازار


مديريت عمليات، مديريت و برنامه ريزي استراتژيك، مديريت ريسك، مديريت كيفيت و بهره وري و مديريت انرژي

آينده نگاران بيان مي دارند که دنيا به سرعت در حال تغيير است و توسعه و پيشرفت و کسب مزيت رقابتي در شرايط کنوني چيزي نيست که بدون برنامه ريزي بتوان بدان دست يافت. در اين راستا، برنامه ريزي، مديريت و تفکر استراتژيک، رويکردي است جهت توسعه، دوام و بقاي سازمان ها، منتهي به نحوي که به صورت اصولي و اثربخش اجرا شود. تجربيات شرکت ها و سازمان ها در به کارگيري اين فرايند همواره توام با موفقيت نبوده است و کم توجهي سازمان ها به آن، مقدمات ناکامي و شکست اين برنامه را به دنبال داشته است. استراتژي کارآمد مهم ترين عامل براي بقاي سازمان در مواجهه با مخاطرات متعدد در شرايط حال و آينده سازمان است. توسعه و تقويت نگاه و تفکر استراتژيک در سازمان از طريق تدوين و اجراي طرح ريزي استراتژيک مناسب و دقيق امکان پذير است.

این شرکت در راستای این امر به مديريت پروژه، استراتژي، ريسک و مديريت ريسک، برنامه راهبردي و موانع اجراي برنامه راهبردي مي پردازد، سپس پياده سازي استراتژي در عمل و ارتباط مديريت استراتژيک با مديريت تغيير، مديريت ريسک، مديريت دانش و مديريت فناوري اطلاعات ارائه مي دهد و در ادامه پس از شناسايي عوامل موثر در کاهش ريسک زمان طرح ريزي تا پياده سازي برنامه راهبردي در يک سازمان، ميزان تاثير و اهميت اين عوامل احصا و با کمک آزمون هاي آماري مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.